Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FORCE DEMOLITION B.V.  

 1. Definities

1.1       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • FDB: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Force Demolition B.V., geadministreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62746731, statutair gevestigd in Naaldwijk, gemeente Westland, en kantoorhoudende in (2671 MR) Naaldwijk aan de Galgeweg 3;

-      wederpartij: de natuurlijk- of rechtspersoon, die aan FDB de opdracht heeft verleend om enige zaak en/of dienst te leveren dan wel (sloop)werkzaamheden te verrichten.

 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1       Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen FDB en een wederpartij, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken. FDB wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele door een wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden af.

2.2       Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van FDB binden deze laatste niet, tenzij tot handelen bevoegde medewerkers van FDB deze schriftelijk heeft bevestigd. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband in ieder geval te worden beschouwd alle medewerkers die geen volmacht hebben om namens FDB te handelen, zoals die onder meer blijkt uit het Handelsregister.

 1. Aard verbintenissen, afwijkingen 

3.1       Behalve ten aanzien van soort en hoeveelheid van de te leveren diensten/zaken bevatten offertes en op basis daarvan te sluiten overeenkomsten voor FDB uitsluitend inspanningsverbintenissen.

3.2       Wijzigingen in de overeenkomst, waaronder afwijkingen van deze algemene voorwaarden, worden schriftelijk overeengekomen en vastgelegd. Dit geldt niet voor de prijswijzigingen als genoemd in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

 1. Offertes

4.1       Alle offertes van FDB zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt. Offertes zijn gebaseerd op de door een wederpartij bij een eventuele aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan FDB mag uitgaan.

4.2       Een offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn aanvaard, indien en op het moment dat een wederpartij ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat respectievelijk toestaat dat met de uitvoering van het werk door FDB wordt begonnen.

4.3       Alle door FDB uitgebrachte offertes zijn gebaseerd op de feitelijke situatie zoals deze was op het moment dat FDB het te slopen object heeft beoordeeld. Dit is het moment dat FDB het object heeft geïnspecteerd, of bij gebrek daaraan het moment van uitbrengen van de offerte. Indien de feitelijke situatie verandert voordat FDB aanvangt met de werkzaamheden, dan zullen de daarmee verband houdende meer- of minderwerken aan de wederpartij worden doorbelast zoals vastgelegd in artikel 14 van deze algemene voorwaarden. Indien de wederpartij zaken uit het te slopen object verwijdert of deze door derden zijn verwijderd, behoudt FDB zich daarnaast het recht voor om de overeenkomst te ontbinden. Indien er materialen of spullen verwijderd zijn zonder medeweten van de wederpartij, dient de wederpartij hierover zelf aangifte te doen.

4.4       Ten aanzien van overeenkomsten en leveringen waarvan of waarvoor geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt tussen partijen de factuur of afleverbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke alsdan tussen partijen geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.5       FDB is op geen enkele wijze gebonden aan hetgeen is vermeld in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen en tekeningen. De daarin vermelde gegevens binden FDB niet, tenzij zij dit schriftelijk bevestigt.

4.6       Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft een wederpartij de plicht aan FDB uit eigen beweging alle voor de juiste uitvoering van de opdracht relevante informatie te verstrekken. De uitvoering van de opdracht geschiedt op basis van door of namens een wederpartij verstrekte gegevens, berekeningen en stukken. Een wederpartij is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken. FDB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of voor onvolledigheid van de door een wederpartij aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken, uitgewerkte ontwerpen noch voor eventuele naar aanleiding daarvan verstrekte adviezen. Een wederpartij vrijwaart FDB tegen alle aanspraken ter zake.

4.7       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt er bij het opstellen van de offerte van uitgegaan dat de (sloop)werkzaamheden kunnen en zullen worden uitgevoerd zonder enige beperking in uitvoering en/of werkwijze(n) en zonder door of namens een wederpartij of derden, waaronder overheden, opgelegde beperking(en) of uitsluiting(en) aangaande enige (sloop)techniek, waaronder de slooptechniek "springen".

4.8       In de offerte is niet begrepen het verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen of zaken, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk aangegeven. De verwijdering van asbest zal dienen te geschieden door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en zal voor rekening en risico van een wederpartij dienen te geschieden.

4.9       Indien een offerte vergezeld gaat van een bestek of omschrijving, begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van FDB. Deze zullen op het eerste verzoek aan FDB worden teruggezonden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.10     Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn alle offertes gebaseerd op het uitgangspunt dat:

-      FDB eigenaar wordt van alle vrijkomende (sloop)materialen en (sloop)materieel met uitzondering van asbest, asbesthoudende zaken of andere verontreinigende en gevaarlijke stoffen en zaken;

-      het (sloop)materiaal, (sloop)materieel en (sloop)afval niet verontreinigd is en als vrij toepasbaar kan worden afgevoerd en kan worden hergebruikt;

-      tot de (sloop)werkzaamheden niet behoren voorbereidende werkzaamheden, waaronder het benodigde grondwerk, grondkeringen, damwanden, bestratingwerk voor het verrichten van sloopwerken en bemaling, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte neergelegd. Indien en voor zover het verrichten van grondwerk wel is inbegrepen, zijn de extra kosten die voortvloeien uit het ontgraven, afvoeren en storten en/of verwerken van grond die verontreinigd blijkt te zijn, dan wel anderszins niet meteen voor uitvoering van de opdracht geschikt, voor rekening van de een wederpartij, die daarvoor te allen tijde verantwoordelijk is en blijft.

4.11     Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding heeft FDB het recht om, indien een opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle redelijke kosten welke zij heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen uitbrengen, in rekening te brengen aan een wederpartij.

 1. Prijzen en prijsverhoging

5.1       De door FDB opgegeven prijzen zijn in Nederlandse valuta exclusief omzetbelasting, verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, keuring, verzekering en door de overheid op te leggen toeslagen, hoegenaamd ook. Voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk kortingen zijn overeengekomen gelden deze alleen over de nettoprijs.

5.2       FDB behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te wijzigen indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst wijzigingen in één of meer kostprijsfactoren, waaronder verhoging van de kostprijs van grondstoffen, materialen, fabricage, transport, wijziging van valutawisselkoersen, van stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, daartoe aanleiding geven, zulks ter beoordeling van FDB.

5.3       Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft een wederpartij gedurende 7 werkdagen na mededeling van de prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden. Tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet en/of CAO voortvloeien, worden in afwijking van het voorgaande en derhalve zonder recht op ontbinding volledig doorberekend aan een wederpartij.

5.4       Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en, voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. Dit geldt ook indien voor dit meerwerk geen opdracht is verstrekt. Verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats overeenkomstig artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

 1. Verplichtingen van een wederpartij

6.1       Een wederpartij zorgt ervoor dat FDB tijdig kan beschikken:

 1. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals onherroepelijke vergunningen, ontheffingen en beschikkingen. FDB zal eerst dan met de werkzaamheden aanvangen als alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens (waaronder begrepen de benodigde onherroepelijke vergunningen, goedkeuringen, beschikkingen en/of toewijzingen en in een voorkomend geval de rapportage van een asbestinventarisatie) door hem ontvangen zijn;
 2. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
 3. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
 4. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;
 5. over alle aanwezige (bouwkundige) tekeningen en tekeningen waarop de ligging van eventuele kabels en leidingen zichtbaar is.

6.2       Een wederpartij is gehouden de plaats en het object waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in zodanige staat te brengen en te houden dat met de werkzaamheden kan worden aangevangen en deze kunnen worden voortgezet, één en ander ter beoordeling van FDB. De voor de (sloop)werkzaamheden benodigde elektriciteit, gas en water, zijn voor rekening van een wederpartij.

6.3       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt een wederpartij zorg voor de afsluiting respectievelijk de verbreking buiten de sloopgrens van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het sloopterrein lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.

6.4       Een wederpartij verplicht zich tot het afgeven van een schoongrondverklaring en V&G plan ontwerpfase en het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en een bouwstoffenonderzoek. Het object c.q. het terrein dient door een wederpartij veegschoon en ontdaan van zowel roerende als onroerende zaken - waaronder losse inventaris en vloerbedekking – te worden opgeleverd.

6.5       Indien niet nader is bepaald waar materiaal en materieel, die krachtens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst eigendom van een wederpartij blijven, moeten worden gedeponeerd, is dit de plaats van het werk waar dit materiaal en materieel vrijkomen.

6.6       Indien in het door een wederpartij opgestelde bestek of de omschrijving in de aanbieding of offerte waarnaar in de opdracht is verwezen, de volgende punten en/of de daarbij behorende hoeveelheden, soorten, typen, grootten, wijzen van uitvoering en plaats niet zijn opgenomen, behoren zij nimmer of kunnen nimmer geacht worden te behoren tot de opdracht:

-      grondwerk, bestratingswerk en andere voorbereidende werkzaamheden;

-      het verwijderen, gebruiken, behandelen of afvoeren van gevaarlijke stoffen of goederen waarvan gevaarlijke stoffen onderdeel uitmaken inclusief verontreinigde grond, waaronder doch niet beperkt tot asbesthoudende materialen;

-      bemaling;

-      het trekken of inmeten van palen en/of damwandplanken, al dan niet tot een fundering behorende;

-      vooropname van belendende percelen;

-      stempelwerk dan wel stutten of aanbrengen van (bouwkundige en/of beschermende) voorzieningen aan belendende percelen zoals dichtzetten en/of het treffen van maatregelen ter voorkoming van inwatering van belendende percelen;

-      aanbrengen hulpconstructies en (bouwkundige) voorzieningen dan wel beschermende maatregelen;

-      markeringen en maatvoering;

-      het uittanden van metselwerk;

-      (verkeers-)afzettingen en verzorging daarvan;

-      het verkrijgen en in stand houden van een (deugdelijke) ontsluiting van en naar het terrein c.q. object;

-      kosten en eventuele waarborgsommen alsmede precario verbonden aan de ingebruikneming en weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen van terrein van derden, die ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt;

-      asbestsanering/asbestverwijdering, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

-      het verwijderen van beplantingen, bosschages, bomen en eventuele andere begroeiing;

-      advisering omtrent of, en zo ja, tot op welke hoogte verzekeringen en/of zekerheidsstellingen verlangd worden dan wel voorgeschreven of noodzakelijk zijn;

-      het afsluiten van een brand/opstalverzekering, dan wel een CAR-verzekering dan wel enige vergelijkbare verzekering;

-      zand- en grondaanvullingen;

-      het slopen van eventueel aanwezige fundering, kelders en/of putten die niet tot de huidige bebouwing behoren;

-      het aanbrengen/toepassen van grondkeringen, damwand en dergelijke;

-      (sloop)werkzaamheden voor zover deze uitgevoerd dienen te worden met behulp van diamanthoudende gereedschappen en/of apparatuur.

6.7       Voorts gaan alle offertes en aanbiedingen ervan uit dat de (sloop)werkzaamheden kunnen en zullen worden uitgevoerd gedurende de normale werktijden van FDB en onder normale omstandigheden en zonder de verplichting dat een project (of een deel ervan) dan wel een object (of deel ervan) in fasen moet worden uitgevoerd.

6.8       Een wederpartij is gehouden in de tussenliggende periode na het verstrekken van de opdracht en voor de feitelijke uitvoering daarvan, de door een wederpartij te leveren materialen en het materieel alsmede de onroerende goederen ten genoegen van FDB te verzekeren dan wel verzekerd te houden en op eerste verzoek de rechten uit de verzekeringsovereenkomst aan FDB te verpanden, zulks ter zekerheid van het bedrag dat FDB uit hoofde van de overeenkomst te vorderen heeft of zal verkrijgen.

6.9       Tenzij schriftelijk anders in de overeenkomst is neergelegd vrijwaart een wederpartij FDB ter zake van aanspraken van derden wegens het vervoeren of storten van alle stoffen, waaronder in het bijzonder gevaarlijke stoffen zoals giftige, zelfontbrandende, bijtende, oliehoudende, radioactieve, asbesthoudende, chemische en keramische materialen, afvallen of gronden.

6.10     Indien en voor zover onder de opdracht werkzaamheden vallen welke door omstandigheden die niet aan FDB zijn toe te rekenen binnen het kader van de betreffende opdracht niet uitvoerbaar zijn, is een wederpartij de volledige overeengekomen vergoeding aan FDB verschuldigd en wordt deze vergoeding geenszins gekort en kan FDB niet worden aangesproken voor het vergoeden van de waarde van het materiaal.

6.11     Bij het trekken van palen en/of damwandplanken zal in de overeenkomst tussen een wederpartij en FDB een precisering van de omstandigheden worden opgenomen, waaronder uitdrukkelijk maar niet uitsluitend begrepen het te trekken materiaal dat als niet trekbaar moet worden beschouwd.

 1. Levering en levertijd

7.1       Alle leveranties door FDB worden, behalve wanneer deze onderdeel vormen van de overeengekomen prijs en dus in de prijs daarvan zijn inbegrepen, in rekening gebracht, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

7.2       Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn derhalve nimmer fatale termijnen. FDB is nimmer schadevergoeding verschuldigd wegens schade veroorzaakt door overschrijding van de levertijd.

7.3       Het is FDB toegestaan verkochte diensten/zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de diensten/zaken in gedeelten worden geleverd, is FDB bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

7.4       Wanneer de te leveren diensten/zaken op verzoek van een wederpartij worden verzonden, ligt het risico van de verzending bij een wederpartij. Op uitdrukkelijk verzoek van een wederpartij zal FDB de verzending op kosten van een wederpartij op een gebruikelijke wijze verzekeren.

7.5       Een wederpartij garandeert dat FDB vrije toegang heeft tot de plaats waar de overeengekomen diensten/zaken geleverd moeten worden. Indien FDB niet op adequate wijze op de plaats van aflevering kan komen, dient een wederpartij de daaruit voortvloeiende schade aan FDB te vergoeden. De schade bestaat in elk geval uit door FDB tevergeefs aangewende kosten alsmede uit winstderving.

7.6       Een wederpartij is verplicht de gekochte diensten/zaken af te nemen op het moment waarop deze aan haar worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld. Alle door FDB te leveren diensten/zaken zijn voor risico van een wederpartij vanaf het moment dat deze aan een wederpartij ter beschikking worden gesteld.

7.7       Ingeval vervoer plaatsvindt door een derde vrijwaart een wederpartij FDB voor eventuele aanspraken van de vervoerder jegens FDB, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de overeenkomst tussen FDB en een wederpartij.

7.8       Indien een wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, dan zullen de zaken door FDB voor rekening en risico van een wederpartij kunnen worden opgeslagen, onverminderd de verplichting van een wederpartij om de overeengekomen prijs te voldoen. 

7.9       Indien naar het oordeel van FDB de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- en/of tijdelijke terreinomstandigheden niet of niet tijdig kan geschieden, heeft zij het recht, zonder dat dit een wederpartij recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten totdat de omstandigheden, zoals hiervoor bedoeld, zijn geëindigd.

7.10     FDB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van door een wederpartij zelf geleverde of voorgeschreven materialen, dan wel een door een wederpartij voorgeschreven werkwijze, indien die materialen of werkwijze onjuist blijken te zijn en FDB dit niet wist of kon weten, dan wel FDB een wederpartij daarvoor heeft gewaarschuwd zonder dat dit tot een wijziging van de opdracht heeft geleid.

 1. Oplevering

8.1       Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan een wederpartij. Het werk wordt als geheel opgeleverd beschouwd wanneer FDB aan een wederpartij heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd.

8.2       Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer een wederpartij het werk in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

 1. Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering

9.1       De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt in de overeenkomst uitgedrukt hetzij in een aantal werkbare werkdagen, hetzij in een aantal kalenderdagen, - weken of – maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen. Deze termijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn derhalve nimmer fatale termijnen.

9.2       Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van FDB komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kon worden gewerkt.

9.3       Als oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet als werkdag is omschreven in het tweede lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

9.4       FDB heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht of door voor rekening van een wederpartij komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van FDB kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

9.5       Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is FDB aan een wederpartij géén schadevergoeding verschuldigd, tenzij bij overeenkomst anders door partijen is overeengekomen.

9.6       Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor een wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor FDB voortvloeiende schade en kosten door een wederpartij te worden vergoed.

 1. Opneming, oplevering en goedkeuring van het werk

10.1     Binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de dag waarop het werk naar verwachting van FDB voltooid zal zijn, nodigt FDB een wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming vindt plaats door in aanwezigheid van FDB. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag.

10.2     Nadat het werk door een wederpartij is opgenomen, wordt door een wederpartij aan FDB binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd. Onthoudt een wederpartij zijn goedkeuring, dan vermeldt zij de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan FDB is verzonden.

10.3     Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan FDB verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd. Het werk wordt voorts geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.

10.4     Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan FDB bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot een wederpartij richten, met het verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet een wederpartij niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet een wederpartij wel aan dit verzoek dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.

10.5     Kleine gebreken die gevoeglijk binnen een termijn van zes maanden na goedkeuring van het werk kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

10.6     Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

10.7     Bij een heropneming zullen andere gebreken dan die, welke overeenkomstig het vijfde lid aan FDB zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring kunnen zijn, indien zij eerst na voorafgegane opneming aan de dag zijn getreden.

10.8     Een wederpartij kan het werk, voordat dit voltooid is, of een al dan niet voltooid onderdeel daarvan, in gebruik nemen mits de ingebruikneming een voldoende voortgang van het werk niet in gevaar brengt. Een wederpartij gaat hiertoe niet over dan nadat zij dit schriftelijk aan FDB heeft medegedeeld en een opneming van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden. Indien door de ingebruikneming meer wordt verlangd van FDB dan redelijkerwijze van hem kan worden gevergd, zal dit worden verrekend als meerwerk. Indien door de ingebruikneming schade aan het werk ontstaan komt deze schade niet voor rekening van FDB. Door de in dit lid bedoelde ingebruikneming en opneming wordt het werk, dan wel dat onderdeel, als opgeleverd beschouwd.

10.9     Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

 1. Schorsing van het werk en beëindiging van het werk in onvoltooide staat

11.1     Een wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.

11.2     Voorzieningen, die FDB ten gevolge van een schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die FDB ten gevolge van een schorsing lijdt, wordt door een wederpartij vergoed. Indien gedurende een schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze voor rekening van een wederpartij.

11.3     Indien een schorsing langer dan veertien dagen duurt, heeft FDB recht op een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk. Daarbij wordt rekening gehouden met alle op het werk aangevoerde bouwstoffen.

11.4     Duurt de schorsing langer dan een maand, dan is FDB bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen en is FDB gerechtigd tot de volledige aanneemsom.

11.5     In afwijking van het bepaalde in artikel 7:764 Burgerlijk Wetboek is een wederpartij niet bevoegd de overeenkomst door gehele of gedeeltelijke opzegging te beëindigen.

 1. Bouwstoffen

12.1     Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

12.2     FDB stelt een wederpartij in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. De keuring dient te geschieden bij aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. FDB is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

12.3     Een wederpartij is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van FDB komen. Door een wederpartij ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.

12.4     Zowel een wederpartij als FDB kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.

12.5     De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan een wederpartij heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door FDB afgevoerd.

12.6     Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt een wederpartij het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van een wederpartij verblijven.

 1. Puingranulaat 

13.1.    Onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden geldt specifiek voor de levering van puingranulaat het volgende. Waar de bepalingen in dit artikel afwijken van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden gaan de bepalingen in dit artikel in het geval van de (af)levering van puingranulaat voor.

13.2     Indien de overeenkomst tussen een wederpartij en FDB voorziet in de levering van puingranulaat door FDB aan een wederpartij wordt, tenzij anders overeengekomen, het puingranulaat afgeleverd met een geldende KOMO-kwaliteitsverklaring voor het attest-met-productcertificaat conform de op het moment van aflevering geldende Nationale Beoordeling richtlijn BRL 2506 (incl. eventuele wijzigingen en/of aanvullingen daarop).

13.3     Tenzij anders overeengekomen wordt het gewicht van de afgeleverde hoeveelheid puingranulaat bepaald met behulp van een door FDB aan te wijzen weegtoestel dat voorzien is van een geldig ijkcertificaat. De op vorenstaande wijze vastgestelde hoeveelheid is bindend.

13.4     FDB heeft het recht om tot maximaal 3% meer of minder af te leveren dan de door een wederpartij bestelde hoeveelheid puingranulaat, met dien verstande dat een wederpartij de daadwerkelijk afgeleverde hoeveelheid dient te betalen.

13.5     Elke vracht puingranulaat wordt vergezeld van een genummerde weegbon voorzien van het KOMO-logo en nummer van de KOMO-kwaliteitsverklaring zoals bedoeld onder 13.2.

13.6     Een bij aflevering door FDB aan een wederpartij verstrekte weegbon, vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het afgeleverde puingranulaat juist weer te geven, tenzij een wederpartij eventueel bezwaar hiertegen onverwijld en uiterlijk binnen 3 kalenderdagen na aflevering aan FDB meldt.

13.7     Het moment van feitelijke aflevering betreft:

-      ingeval puingranulaat door een wederpartij bij de inrichting van FDB wordt afgehaald, vindt feitelijke aflevering plaats door weging op het onder 13.3 bedoelde weegtoestel;

-      indien puingranulaat door FDB op locatie van een wederpartij wordt afgeleverd, vindt feitelijke aflevering plaats door het lossen van de vracht puingranulaat bij een wederpartij.

13.8     Alle risico's ten aanzien van de staat, verlies, waardevermindering, diefstal etc. van het puingranulaat gaan op voornoemd moment van feitelijke aflevering over van FDB op een wederpartij.

13.9     Een wederpartij kan na de feitelijke aflevering geen beroep meer doen op het feit dat de afgeleverde partij puingranulaat niet aan de overeenkomst zou beantwoorden en/of enige gebreken bevat, tenzij een wederpartij FDB hiervan terstond en uiterlijk binnen 3 kalenderdagen na de feitelijke aflevering schriftelijk in kennis stelt. Geschillen met betrekking tot de fysische of milieuhygiënische kwaliteit van het puingranulaat voorafgaand aan de feitelijke aflevering worden uitsluitend beoordeeld op basis van de keuringsprocedures in de Nationale Beoordeling richtlijn BRL 2506 (incl. eventuele wijzigingen en/of aanvullingen daarop).

 1. Meer- en minderwerk

14.1     Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

 1. in geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
 2. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
 3. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
 4. in de gevallen als bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

14.2     Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft FDB recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van de totalen.

14.3     Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van FDB op verrekening van meer en minder werk onverlet.

14.4     Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door een wederpartij nader moeten worden ingevuld, hetzij het afvoeren van afvalstoffen en het be-/verwerken daarvan. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeldt waarop deze betrekking heeft.

14.5     Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan FDB berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.

14.6     Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten voor het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee FDB redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

14.7     Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

14.8     Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

 1. Verzekering

15.1     Een wederpartij is gehouden tot de datum waarop FDB de werkzaamheden heeft opgeleverd het object en overige onroerende goederen alsmede de door een wederpartij te leveren materialen en het materieel ten genoegen van FDB te verzekeren dan wel verzekerd te houden en op eerste verzoek de rechten uit de verzekeringsovereenkomst aan FDB te verpanden, zulks ter zekerheid van het bedrag dat FDB uit hoofde van de overeenkomst te vorderen heeft of zal krijgen.

 1. Betaling, rente en incassokosten 

16.1     Voor het uitvoeren van werkzaamheden bij een wederpartij hanteert FDB de navolgende betalingstermijnen, tenzij in de offerte van FDB afwijkende betalingstermijnen zijn opgenomen.

 1. Een wederpartij dient voor aanvang van de werkzaamheden de eerste termijn van 30% van de totale overeengekomen prijs aan FDB te voldoen.
 2. Een tweede termijn van 30% wordt door FDB aan de wederpartij in rekening gebracht zodra 50% van de totale geoffreerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 3. De derde termijn van 30% wordt door FDB aan de wederpartij in rekening gebracht zodra 75% van de totale geoffreerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 4. De laatste termijn van 10% wordt na afronding van de totaal geoffreerde werkzaamheden in rekening gebracht.
 5. De betalingstermijnen van wederpartij worden expliciet van de hand gewezen.

16.2     Betalingen dienen als volgt plaats te vinden, tenzij in de offerte van FDB afwijkende betalingsvoorwaarden zijn opgenomen.

 1. Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door FDB op de factuur, hetzij op enige andere wijze kenbaar gemaakt bank- of girorekeningnummer.
 2. De levering van materialen, bijvoorbeeld schroot, aluminimum, glas of andere grondstoffen dient per omgaande betaald te worden.
 3. Alle andere werkzaamheden geldt een uiterlijk betalingsdatum van 14 dagen na factuurdatum.
 4. FDB is steeds gerechtigd betaling te verlangen voordat tot aflevering van de gekochte diensten/zaken aan een wederpartij wordt overgegaan.
 5. De betalingsvoorwaarden van wederpartij worden expliciet van de hand gewezen.

16.3     Na het verstrijken van de in het voorgaande lid bedoelde termijn van betalen is een wederpartij van rechtswege in verzuim en is zij vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Dit verzuim wordt niet opgeheven in het geval een wederpartij na het verstrijken van de in het voorgaande lid bedoelde betalingstermijn een laatste betalingsherinnering van FDB ontvangt en een wederpartij aan de hand hiervan in de gelegenheid wordt gesteld alsnog na ontvangst van deze herinnering te betalen.

16.4     Een wederpartij is daarnaast aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke incasso kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

16.5     Een wederpartij is aan FDB alle door FDB daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, indien FDB en een wederpartij met betrekking tot een overeenkomst een gerechtelijke procedure hebben gevoerd en een wederpartij in dat kader volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

16.6     Betaling dient steeds plaats te vinden zonder opschorting, korting of verrekening, hoegenaamd ook. Bij niet-tijdige betaling heeft FDB het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog gedaan is.

16.7     Door een wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, waaronder buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

16.8     FDB is altijd gerechtigd van een wederpartij meer zekerheid te vragen voor de nakoming van haar verplichtingen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Een wederpartij is verplicht de door FDB verzochte zekerheid te verschaffen.   

 1. Intellectuele eigendom

17.1     Alle intellectuele eigendom op door FDB geleverde diensten/zaken en daarbij behorende en/of daarop betrekking hebbende bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden en de in die diensten/zaken en documenten begrepen kennis en ideeën is en blijft, voor zover niet toekomend aan toeleveranciers van FDB, van FDB en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FDB op generlei wijze worden gebruikt, vermeerderd, aangepast en/of aan derden ter beschikking of ter inzage worden gegeven.

17.2     De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen dienen op eerste verzoek van FDB onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan FDB ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van deze rechten.

17.3     Het is een wederpartij verboden materiaal van FDB, waarop intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten rusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren, te gebruiken of tentoon te stellen zonder toestemming van FDB.

17.4     Een wederpartij is verplicht aanspraken van derden op de intellectuele eigendomsrechten van FDB direct aan FDB te melden.

17.5     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal een wederpartij de voorbereidings-, ontwerp- en tekenkosten aan FDB vergoeden in geval FDB wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar haar geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van diensten/zaken wordt gegeven.

 1. Eigendomsvoorbehoud

18.1     De door FDB geleverde diensten/zaken blijven het volledige en uitsluitende eigendom van FDB totdat een wederpartij al haar verplichtingen uit en/of in verband met alle met FDB gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen.

18.2     Ten aanzien van door FDB afgeleverde diensten/zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, is het een wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan deze diensten/zaken aan derden door te verkopen dan wel ter beschikking te stellen en/of om daarop beperkte rechten te vestigen.

18.3     Indien een wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen is FDB te allen tijde gerechtigd afgeleverde diensten/zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij een wederpartij of derden die de zaak voor een wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. Een wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen.

18.4     Voor zover het eigendomsvoorbehoud van FDB op de geleverde diensten/zaken door zaakvorming of anderszins teniet gaat, behoudt FDB zich het recht van een bezitloos pandrecht voor op een zaak, tot zekerheidsstelling van al hetgeen een wederpartij aan FDB verschuldigd is of zal worden, uit welke hoofde dan ook. Een wederpartij dient op eerste verzoek van FDB medewerking te verlenen een bezitloos pandrecht op deze zaak te vestigen.

18.5     Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde diensten/zaken willen vestigen of doen gelden, is een wederpartij verplicht FDB daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

18.6     Een wederpartij is verplicht zich ten opzichte van FDB:

-      de onder eigendomsvoorbehoud geleverde diensten/zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en op eerste daartoe strekkend verzoek de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

-      alle aanspraken van een wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde diensten/zaken op eerste daartoe strekkend verzoek te verpanden aan FDB op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek;

-      de onder eigendomsvoorbehoud geleverde diensten/zaken te merken en gemerkt te houden als het eigendom van FDB.

 1. Gebreken en klachttermijnen

19.1     Een wederpartij dient de gekochte diensten/zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient een wederpartij na te gaan of het geleverde wat betreft aard, kwantiteit en kwaliteit volledig aan de overeenkomst beantwoordt.

19.2     Zichtbare gebreken of tekorten dienen door een wederpartij op straffe van verval van alle rechten schriftelijk aan FDB te worden gemeld binnen acht dagen na af- of oplevering. Niet-zichtbare gebreken dienen door een wederpartij op straffe van verval van alle rechten schriftelijk aan FDB te worden gemeld binnen 14 dagen na ontdekking.

19.3     De melding van gebreken of tekorten aan FDB laat de verplichting van een wederpartij tot betaling en afname van gekochte diensten/zaken onverlet.

19.4     Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de diensten/zaken zijn niet ontvankelijk indien een wederpartij niet de normale zorg in acht heeft genomen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van dan wel de uitvoering van het werk en/of levering van materialen.

20        Aansprakelijkheid

20.1     FDB is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen schade aan andere zaken dan de door FDB geleverde diensten/zaken en/of schade aan personen. Meer in het bijzonder is FDB niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, waaronder winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade.  

20.2     FDB is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door al dan niet door haar ingeschakelde derden en/of door te late of verkeerde levering. FDB is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk. FDB is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het gebruik van door een wederpartij voorgeschreven materialen of de uitvoering van een van een wederpartij afkomstig ontwerp. FDB is niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

20.3     FDB is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van stoffen en/of verontreinigingen, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en/of de volksgezondheid dan wel vallen onder het begrip (klein) gevaarlijk afval.

20.4     FDB is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen of zaken van Een wederpartij, veroorzaakt door radioactieve stoffen, verborgen bommen, landmijnen, explosieven of ander wapentuig, achtergelaten voor de aanvang van de (sloop)werkzaamheden.

20.5     FDB is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld of anderszins ernstig verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens een wederpartij.

20.6     Alle eventuele aansprakelijkheid van FDB is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door verzekering wordt gedekt. Indien geen verzekering dekking biedt of tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van FDB beperkt tot de factuurwaarde van het deel van de levering waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

20.7     Het recht op vergoeding van schade vervalt als niet tijdig is geklaagd als genoemd in artikel 19.

20.8     Een wederpartij vrijwaart FDB ter zake van alle aanspraken van derden (waaronder werknemers en ondergeschikten van FDB) welke voortvloeien uit of samenhangen met de opdracht, waaronder begrepen aanspraken wegens het vervoeren of storten van alle giftige, zelfontbrandende, bijtende, oliehoudende, radioactieve, chemische en keramische materialen alsmede alle andere afvalstoffen (waaronder asbest), gronden en explosieven alsmede aanspraken ter zake van de wettelijke bepalingen omtrent ketenaansprakelijkheid.

20.9     Een wederpartij vrijwaart FDB voor aanspraken van derden jegens FDB, indien FDB schade heeft veroorzaakt doordat door of namens een wederpartij onvoldoende, onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt die, indien deze informatie wel bij FDB bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

20.10    Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is een wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor het werk voortvloeiende gevolgen.

 1. Onmogelijkheid van uitvoering

21.1     Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat het object tenietgaat of verloren gaat zonder dat dit aan FDB kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van een wederpartij heeft FDB recht op de volledige aanneemsom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken.

 1. Overmacht

22.1     Onder overmacht worden verstaan al die omstandigheden en/of situaties waarin de nakoming van de verbintenis voor FDB tijdelijk of permanent onmogelijk en/of onredelijk bezwarend is. FDB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat FDB haar verbintenis had moeten nakomen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: overstromingen, storm vanaf windkracht tien, aardbevingen alsmede stakingen door de werknemers van FDB, blokkades, niet-nakoming door toeleveranciers of onderaannemers van FDB, maatregelen van overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke van de wil van FDB onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van FDB kan worden verlangd.

22.2     Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van FDB opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FDB niet mogelijk is langer duurt dan vier weken, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

22.3     Indien FDB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is een wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst, mits het reeds geleverde c.q. leverbare deel een zelfstandige waarde heeft.

22.4     In het geval dat FDB de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren, omdat voorbereidende en/of andere werkzaamheden bij een wederpartij niet of niet tijdig zijn uitgevoerd, neemt FDB contact op met een wederpartij voor overleg over vervangende uitvoering. Deze omstandigheid levert een tekortkoming aan de zijde van een wederpartij op en laat onverlet de gebruikmaking van FDB van de haar op grond van de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden toekomende rechten.

 1. Bijzondere gevallen van opeisbaarheid / beëindiging

23.1     Alle vorderingen op een wederpartij zijn direct opeisbaar en FDB is gerechtigd, maar niet verplicht, om overeenkomsten met een wederpartij met directe ingang op te schorten, te ontbinden en/of door opzegging te beëindigen, indien:

-      een wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn onder curatelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op diensten/zaken van een wederpartij wordt gelegd en bij overlijden van een wederpartij, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van een wederpartij of wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;

-      diensten/zaken van FDB waarop een eigendomsvoorbehoud rust na aflevering teniet gaan of beschadigd raken, dan wel FDB daarvan door zaaksvorming, natrekking, vermenging of anderszins de eigendom verliest;

-      FDB een wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft.  

 1. Geheimhouding

24.1     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Geschilbeslechting en toepasselijk recht

25.1     Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

25.2     Op elke overeenkomst tussen FDB en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

25.3     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.